Υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

Ενημέρωση -τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
Περιοδικές & Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
Καταχώρηση ή έλεγχος παραστατικών
Δηλώσεις ΦΜΥ-Φόρου 20% και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
Προβλέψεις αποτελεσμάτων
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους φορολογικά και λογιστικά θέματα..

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
Υποβολή αίτησης θέρμανσης
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
Έκδοση τελών κυκλοφορίας
Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης,
Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
Μισθωτήρια συμβόλαια
Φορολογικός εκπρόσωπος
Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων
Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” για όλους τους υπόχρεους
Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ
Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Ανανέωση κάρτας ανεργίας
Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων